Услуги

Консултантски услуги

Разработваме както цялостни консултантски проекти, дефиниращи стратегията за развитие на компаниите, с които работим, така и оперативни модули в следните области:

Маркетингови инструменти и модели

Реструктуриране и внедряване на маркетингови модели и практики в посока рентабилизиране на целевите сегменти, продуктите, каналите за продажба и комуникацията на клиентите.

Търговска политика, план за търговската дейност, целеполагане, търговски активности

Предначертаване на най-прекия път за усвояване на максимума от потенциала на целевия пазар в зависимост от достигнатия етап на развитие, наличните в компанията ресурси и идентифицираните скрити резерви. Създаване на балансираност между различните канали за реализация на стоките и услугите, поддържане на интереса по веригата в краткосрочен и дългосрочен план.

Реинженеринг на основен(и) бизнес процес(и)

Анализ, оценка и въвеждане на промени в дейностите по създаване, лансиране и продажба на продуктите и/или услугите на компанията. Оптимизиране на ключовите функции в клиентско ориентираните компании, интегриране подходи на управление на дейността чрез цели, разработване на писмени правила и процедури, въвеждане на ключови показатели за оценка ефективността на бизнес процесите.

Разработване на организационни структури и организационно преструктуриране

Обвързване на потенциала и целите на компанията-клиент с нейната организационна структура. Дефиниране на звената, функциите и ресурсите, който да обезпечат реализацията на желаните резултати от краткосрочен до стратегически времеви план.

Управление на качеството на взаимоотношенията с клиенти

Изграждане на едно по-добро знание за клиента и добавяне на стойност във всеки един етап от взаимоотношенията с него. Разработване на модели за проучване и събиране на информация за клиентите като един от най-ценните ресурси за развитие и постигане на устойчиви във времето резултати.

Въвеждане на методики и процеси в управлението на човешките ресурси

Управление, развитие и мотивация чрез разработване на системи от индивидуални цели и тяхното обвързване с рамката за стратегическо развитие на фирмата клиент. Проектиране на бонусни системи, атестационен процес, функционални характеристики на ключови за компанията функции.

Развитие на ключови мениджмънт компетенции и умения, чрез обучение на мениджърите и членовете на управленските екипи на клиентската компания

Целенасочена работа за изграждане на високоефективни професионални мениджъри и мениджърски екипи, както на средно, така и на топ- равнище. Coaching, подпомагане фирмения мениджмънт при личностното им и професионално израстване, управление на нарастващ портфейл от отговорности, подкрепа при вземането на важни стратегически решения.

Мърчандайзинг одит

Това което постигаме е всеки мениджър да може да контролира от офиса си, от дистанция, мърчандайзинг ситуацията във всяка точка на продажба в България или по света все едно е там, на място. Поглед към екрана на компютъра дава визуалната представа за ситуацията в отдалечения обект с помощта на принципа на „изнесените очи”, като „влизането” в друг обект става за секунда с превключването на екрана, спестявайки физическото време за пътуване между обектите.

Научете повече за Мърчандайзинг одит

Обучения

Обученията за мениджъри и търговските семинари, които провеждаме са практически насочени към повишаване на знанията, уменията и мотивацията на участниците в тях.

Като консултантска компания имаме възможност да пречупваме както собствения си опит, така и опита на други успешни компании, с които работим през призмата на дискутираните в семинара теми и по този начин да даваме на нашите участници работещи решения и модели.

По време на всяко обучение за мениджъри или търговски семинар съчетаваме презентация на модерните световни тенденции с практически казуси, които се разработват по време на самия семинар.

Гъвкави сме по отношение на форматите обучения – намираме решения и при индивидуални участници и при по-големи групи участници от една и съща фирма.

Резултатите от обученията за мениджъри и търговци: участниците получават приложими знания и подходи, които могат да внедрят в работата си още от следващия ден.

Проекти по европейски програми

Имидж Консултинг разполага с капацитета и успешно разработва проекти по всички оперативни програми, финансирани от фондовете на Европейския съюз.

Клиенти, работещи с Имидж Консултинг са на челни места сред одобрените предложения, включително и окупирайки първото място с проект, получил най-много точки в класирането от оценяващата комисия.

 
Copyright © 2009 Image. Всички права запазени
Условия за ползване. Валидни XHTML, CSS, WAI-AA, Section 508